Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Spillemidler

Kulturfabrikken Sortland KF har ansvaret for spillemiddelordningen i Sortland.

Spillemidler 2019 - søknadsfrist 15. oktober 2018

Søknadsfristen gjelder: 

• Ordinære anlegg for  idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler. Ta kontakt ved spørsmål om denne forhåndsgodkjenningen.

Søkere som skal fornye sin søknad for et nytt år må fremme sin søknad på nytt - også dette gjøres på http://www.anleggsregisteret.no - søknadsportalen for spillemiddelsøknader søknadsportalen

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i forbindelse  med revidering av av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Deretter rulleres prioriteringslisten årlig i desember.


Søknader (både nye og gjentatte/fornyede) skal sendes elektronisk på nettsiden http://www.anleggsregisteret.no.  På denne siden finnes også nærmere bestemmelser for ordningen, samt krav til søknad. 

newsletter-hr
gavekort-hr